top of page

Konferencje z innowacyjności 

W ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie HZZ Osowa Sień odbędą się zorganizowana wspólnie z LODR w Kalsku trzy konferencje:

  • I konferencja pt. Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych 

  • II konferencja pt. Uprawa bezorkowa propozycją na innowacje w rolnictwie 

  • III konferencja pt. Uprawa bezpłużna - innowacje i praktyka 

  • IV konferencja pt. Innowacje w procesie pozyskiwania mleka 

​​

I Konferencja: Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych

Konferencja odbyła się 12 kwietnia 2016r.
Realizacja konferencji to wspólne przedsięwzięcie organizacyjne Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - koordynatora wojewódzkiego Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz jego partnerów Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej oraz firmy BAG Precision Farming Sp. z o.o. z Krzemieniewa. 
Konferencję otworzył oraz gości przywitał Pan Zbigniew Żywień - Dyrektor LODR Kalsk, który mówił o potrzebie realizacji szkoleń, zwłaszcza z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Wiedza zdobyta w ten sposób znacznie ułatwi rolnikom podejmowanie bardziej odważnych decyzji w zakresie wprowadzania innowacji w swoich gospodarstwach, co może mieć kluczowe znaczenie przy składaniu wniosków o przyznanie płatności np. z działania modernizacja w ramach PROW 2014-2020. 
Następnie głos zabrał Pan Jan Pabierowski - Prezes HZZ Osowa Sień. Pan Prezes przywitał gości, wyraził zadowolenie, że może gościć uczestników konferencji w swoim przedsiębiorstwie oraz zapewnił, że HZZ będzie wspierał podobne inicjatywy w przyszłości a drzwi zawsze będą otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea innowacji i współpracy. 
W części wykładowej konferencji Pan Radoław Zalewski - doradca agronomiczny w firmie BAG Precision Farming Sp. z o.o - przedstawił temat "Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zmiennego nawożenia rzepaku i zbóż ozimych". Pan Radosław, omówił podstawy nawożenia azotem w zależności od zmienności glebowej oraz efektywności nawożenia, zaprezentował oraz wyjaśnił zasadę działania innowacyjnych urządzeń do precyzyjnego określania potrzebnej dawki azotu takich jak N-Tester i N-Sensor, wyjaśnił rolę geoportalu - miejsca gdzie są gromadzone i przechowywane dane pozyskane podczas skanowania roślin. Tak pozyskane dane o plantacji służą do opracowania tzw. map aplikacyjnych i związanej z tym rekomendacji nawozowej, co w następnym etapie wykorzystuje się już bezpośrednio na polu podczas aplikacji odpowiedniej dawki nawozu w zależności od potrzeby rośliny. 
Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji udali się autokarem na pole pszenicy należące do HZZ Osowa Sień, gdzie przeprowadzono demonstrację działania urządzenia YARA N-Sensor oraz Yara N-Tester. Pokaz przeprowadziła firma BAG Precision Farming Sp. z o.o z Krzemieniewa. Uczestnicy mogli w praktyczny sposób zapoznać się z działaniem obu urządzeń. N-tester to małe (kieszonkowe) urządzenie służące natychmiastowego określania bieżącego zapotrzebowania na azot. N - Sensor z kolei to czujnik azotu, który wykrywa obszary o różnym stopniu pobrania azotu przez rośliny. Jest montowany na dachu ciągnika. Podczas przejazdu po polu system Yara N-sensor skanuje łan roślin z lewej i prawej strony ścieżki technologicznej i jednocześnie wylicza zalecaną dawkę nawozu, która jest następnie wysiewana przez wysiewacz lub opryskiwacz dokładnie na zbadany fragment pola. W naszym przypadku skaner współpracował z opryskiwaczem ze względu na zastosowanie RSM w nawożeniu pszenicy.

um było poświęcone pamięci inż. Edmunda Apolinarskiego, wieloletniego prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej - OHZ w Osowej Sieni, zasłużonego zootechnika, inicjatora i realizatora idei uszlachetnienia krajowych krów mlecznym bydłem rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Celem konferencji było przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w zakresie wykrywania, zapobiegania i zwalczania chorób u zwierząt gospodarskich.

Głównym sponsorem tego Forum była nasza Spółka

II Konferencja: Uprawa bezorkowa

W dniu 24 maja br. zrealizowana została kolejna konferencja pn. Uprawa bezorkowa . W programie znalazły się wykłady naukowców jak również dystrybutorów sprzętu rolniczego oraz praktyków. Niezmiernie cenne były również liczne dyskusje oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Konferencję otworzyli i przekazali kilka słów wprowadzenia: Zbigniew Żywień - Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Jan Pabierowski - Prezes HZZ Osowa Sień Sp. z o.o. - partner Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Wykład pt. Uprawa bezorkowa a tradycyjna - zalety i wady, autorstwa prof. dr hab. inż. Dariusza Jaskulskiego oraz dr hab. inż. Iwony Jaskulskiej, prof. UTP z Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wygłosił prof. dr hab. inż. Dariusza Jaskulski - Kierownik Katedry. Wykład poruszył tematy związane z kondycją gleb uprawnych oraz wpływem na jej stan różnych systemów uprawy roli ze szczególny uwzględnieniem systemu strip till - tj. pasowej uprawy gleby. 
Następnie uczestnicy udali się na wizję lokalną uprawy pszenicy ozimej. Podczas pokazu polowego była możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem uprawy pszenicy ozimej uprawianej w dwóch sposobach uprawy: płużnej i bezorkowej. Prezentacja plenerowa odbyła się na polach HZZ Osowa Sień w Konradowie. Zastosowane technologie przybliżył inż. Henryk Radomski, Kierownik Produkcji Roślinnej w HZZ Osowa Sień. 
Następnie uczestnicy udali się na wizję lokalną uprawy pszenicy ozimej. Podczas pokazu polowego była możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem uprawy pszenicy ozimej uprawianej w dwóch sposobach uprawy: płużnej i bezorkowej. Prezentacja plenerowa odbyła się na polach HZZ Osowa Sień w Konradowie. Zastosowane technologie przybliżył inż. Henryk Radomski, Kierownik Produkcji Roślinnej w HZZ Osowa Sień. 
Prelegenci podzielili się wynikami swoich badań, przedstawili wieloletnie analizy korzystnych zmian ekonomicznych i klimatycznych w swoich gospodarstwach oraz obiektach badawczych. Na konferencji obecni byli również przedstawiciele czasopisma rolniczego "Bez Pługa" z Warszawy. 

II Konferencja - "Uprawa bezpłużna - innowacje i praktyka"

W dniu 27 września br. odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez LODR w Kalsku "Uprawa bezpłużna - innowacje i praktyka" . Szkolenia, które po raz kolejny zgromadziło pełną salę uczestników. Interesujące, naukowe i praktyczne podejście do tematu zaprezentował dr hab. inż. Tomasz Piskier prof. nadzw. - Kierownik Katedry Agrobiotechnologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. W swoim wykładzie prof. Piskier omówił współczesne systemy uprawy roli, ich wady, zalety, stosowane technologie. W ciekawy sposób zapoznał uczestników szkolenia: rolników, przedstawicieli świata nauki oraz doradców z wynikami swoich badań i doświadczeń w zakresie systemu uprawy bezpłużnej. Wskazał na błędy popełniane w tym systemie, które niejednokrotnie powodują, że rolnicy nie uzyskują zamierzonego efektu. 
Po interesującym wykładzie odbył się pokaz pracy maszyn do uprawy bezpłużnej z wykorzystaniem sprzętu i pola HZZ Osowa Sień. Stanowiskiem do pokazu było pole po rzepaku ozimym. Uczestnicy z zainteresowaniem śledzili i oceniali pracę nowoczesnego agregatu Top Down produkcji Väderstad, który daje możliwość zarówno płytkiej, jak i głębokiej uprawy roli. Wykonuje pełne podcięcie ścierniska przy pomocy talerzy System Disc Aggressive, które tną i mieszają resztki pożniwne. Kolejnym zespołem roboczym w tym agregacie są zęby uprawowe, które spulchniają glebę nawet do 40 cm i mieszają ją na większej głębokości. Ostatni zabieg, czyli konsolidację gleby wykonuje wał uprawowy. Wraz z agregatem została zaprezentowana praca siewnika Horsch Pronto 6AS, który doskonale sprawdza się w warunkach uprawy bezpłużnej. 
Po powrocie z pokazu praktycznego nikogo nie trzeba było zachęcać do dyskusji. Uczestnicy szkolenia zaprezentowali swoje słuszne spostrzeżenia i własne doświadczenia z uprawą bezorkową. 

IV Konferencja -"Innowacje w procesie pozyskiwania mleka"

24 listopada br odbyła się konferencja pod tytułem "Innowacje w procesie pozyskiwania mleka". 
Konferencja składała się z dwóch części: wykładowej oraz praktycznej (prezentacja nowoczesnych rozwiązań na przykładzie obory w Jędrzychowicach). Swoje prelekcje wygłosili kolejno: Janusz Kupiński - głowny specjalista w LODR, koordynator Sieci SIR - zapoznał uczestników z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie w województwie lubuskim, Profesor Stanisław Winnicki z Uniwersytetu Przyrodniczo - Technologicznego z Poznania przedstawił temat "Robot udojowy - przyszłość już dzisiaj", Mateusz Pankowski, reprezentujący firmę ALTA GENETIKS z Łowicza, omówił " Dobrostan na fermach krów", Przemysław Kępiński z firmy EKONER zaprezentował "Praktyczny aspekt zastosowania dynamicznego pomiaru doju" oraz Tomasz Kruś - Dyrektor Regionalny GEA FARM TECHNOLOGIES z Bydgoszczy, zreferował temat " GEA Total Solution - zautomatyzowana produkcja mleka". 
Po części wykładowej uczestnicy udali się autokarem do Jędrzychowic, gdzie wzięli udział w praktycznym pokazie nowoczesnych systemów udojowych dla krów mlecznych na przykładzie obory w Jędrzychowicach, która została niedawno wybudowana . Pokaz przeprowadzili: Pan Janusz Kędziora - Główny Zootechnik w HZZ oraz Profesor Stanisław Winnicki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Poznania. 

bottom of page